top of page
Privacy, klachtenregeling en voorwaarden

Privacy bij je contacten met Compleet+ 

Bij het aangaan van je afspraak zullen wij bepaalde gegevens vastleggen in ons beveiligde patiëntenregistratie systeem. Deze gegevens zijn wij verplicht te registreren. Verderop kan je lezen waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze beveiligd zijn:

 • Naam, adres, geboortedatum

 • Verzekeringsgegevens

 • BSN

 • Contactgegevens

 

Je dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als je behandelaar een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Volgend de wet dienen medische dossiers 15 jaar bewaard te worden. Je hebt altijd recht op inzage van je dossier evenals verwijdering van (gegevens uit) je dossier.

 

Je privacy

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.

 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens, wij werken en slaan uw gegevens op in een beveiligde omgeving, daarbij zijn onze laptops zijn beveiligd met wachtwoorden en alleen voor ons persoonlijk toegankelijk.

Mails met persoonlijke informatie worden altijd via een beveiligde mail verzonden (zorgmail).

Als je behandelaar en paramedicus hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in je dossier. We zijn echter gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaan dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om.

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld je (huis-) arts. Indien je door je (huis-) arts naar mij bent verwezen zal deze een verslag ontvangen. Heb je geen verwijzing van een arts dan kan dit alleen met uw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens een van onze afwezigheid kan ander, de bovengenoemde collega in de praktijk, indien nodig uw dossier inzien.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Voor het eventueel aanvragen van medische voeding, indien van toepassing.

 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zullen wij je hierover voorafgaand informeren en expliciet je toestemming hiervoor vragen, deze kan je indien gewenst ook weer intrekken.

 

Privacy mbt de zorgverzekering

Bij declaratie van je consulten worden de volgende gegevens, nodig voor je zorgverzekeraar, worden meegestuurd:

 • naam, adres en woonplaats

 • geboortedatum, verzekeringsnummer en BSN

 • de datum, tijdsduur, en soort behandeling (1e of vervolgconsult)

 • medische indicatie voor uw behandeling

Klachtenregeling en voorwaarden

Wij doen er alles je aan goede zorg te bieden. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met ons te bespreken. Wij willen er alles aan doen om er samen met u uit te komen. Als dat voor je niet voldoende is kunt je een klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici. 

Afspraken uiterlijk 48 uur van te voren annuleren

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het consult kosteloos door de patiënt geannuleerd te worden.

Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 48 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aan Compleet+ worden doorgegeven. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 17 uur en feestdagen worden hierbij niet meegeteld. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 48 uur van te voren worden geannuleerd, worden de kosten voor de gereserveerde kamer in rekening gebracht.

 

Bij het niet annuleren binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de praktijk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen aangezien geen andere cliënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

De kosten als gevolg van niet nagekomen afspraken komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekeringen.

bottom of page